اگر نمى دانيد مى خواهيد با زندگيتان چه بكنيد، احساس گناه نكنيد!

جالبترين آدم هايى كه در زندگى ام شناختم در ٢٢ سالگى نمى دانستند مى خواهند با زندگيشان چه كنند.

برخى از جالبترين ٤٠ ساله هايى هم كه مى شناسم هنوز نمى دانند!

ممكن است ازدواج كنيد، ممكن است نكنيد

ممكن است صاحب فرزند شويد،ممكن است نشويد

ممكن است در چهل سالگى طلاق بگيريد، احتمال هم دارد كه در هشتاد و پنجمين سالگرد ازدواجتان رقصكى هم بكنيد. هر چه مى كنيد، نه زياد به خودتان بگيريد، نه زياد خودتان را سرزنش كنيد

انتخاب هاى شما بر پايه ى ٥٠ درصد بوده، همانطور كه براى همه بوده است...