دوچیز
منفعت بسیار دارد:
اخلاق نیڪ و جوانمردی
دوچیز بقاندارد:
جوانی و قوت
دوچیز بلا را دور ‌ڪند:
صـلـۀ رحم و صدقہ
دوچیز مقام را
فزون ڪند:حل مشڪل دیگران و فروتنی