همیشه گفته‌اند
نیایش درحق دیگری زودتر
مستجاب میشود
حتی خدا هم
این همدلی را دوست دارد

گاهی بی‌هیچ دلیلی خوشحال هستید
و حال خوبی دارید،
یقین بدانید که
کسی برایتان دعا کرده است