اگه کسی به تولقب بدی داد
لازم نیست بهت بربخوره
این لقب به توصدمه نمیزنه
برعکس نشون میده که
خودگوینده
ازلحاظ اخلاقی
چقدرفقیره