گَــر تَـرکِ وِداع کــرده‌ام مَعــذورم...

تو جـان منی، وِداعِ جان آسان نیست!