سَلاماً علی رسائِل لَم تُرسَل

خَوفاً مِن بُرودة الرَّد...سلام بر نامه‌هایی که

هرگز ارسال نشد

از ترسِ سردیِ پاسخ...