بِنمای رُخ که باغ و گلسـتانم آرزوسـت

بُگـشای لَب که قَنـدِ فراوانم آرزوسـت...