برای ازدواج
ماگاهی معیاری داریم‌(زیبایی،تیپ ،شغل،تحصیلات،دارایی)که وقتی در اشخاص نگاه میکنیم
می ببینیم طرف مقابل اونایی میخواستم رو داره ولی شعور و فهمش کمه
ولی وقتی که به بعضی از اشخاص نگاه میکنیم می ببینیم که اون این معیاری که من میخواستم رو نداره ولی
باشعور و فهمیم است
پس لازم است که معیارام رو عوض کنم
معیارواقعی
اول اخلاق طرف دوم اخلاق
سوم ایمان و خدادوستیش
چهارم بامرام بودنش
پنچم نجابتش است .
اینهامعیار اصلی زندگی است
اگه بافردی ازدواج کنیم که ثروت وهمه چی داشته باش ولی اخلاق نداشته فایده نداره
ولی اگه بافردی زندگی کنی اخلاق داره این کافی است
چون یک عمر بااخلاقش میخوای زندگی کنیم واین خوشبختی میاره
ولی پول و ثروت هیچ وقت خوشبختی نمیاره