همیشه زیبایی به چهره نیست
گاهی وقتا چهره زیباداری ولی درونت زشت ترین هاس
گاهی وقتاچهره زشت داری ولی درونت زیباس
پس درونت رو جستجو کن ببین چی در درونت داری