آه اگر زمانى بيايی

كه جاى تو ديگر

در جهانِ من نباشد