‌قلـبِ کسی برای تـو در شَـهر می‌تَپـد

ای خوبِ بی نهایتِ شب ‌های من بیـا...