آدم از به "یاد آوردن" است که پیر می شود‌، که میمیرد!

بعضی ها ذره ذره

بعضی ها یکهو!!

نه فقط از به یاد آوردن ِ غم،

که گاهی به خاطر آوردن ِ شادی کشنده تر است

به خاطر آوردن ِ کسی حتی

و وای از دلتنگی ِ یادی...

مرور ِ روزهای رفته چین و چروکند، مرور ِ روزهای نیامده هم!آدمیزاد اگر به خاطر نمی آورد

دیرتر از دنیا دل برمی داشت... خیلی دیرتر...