‏دلتنگی یعنی

جاذبه برعکس شود

وزنِ زمین

روی دلت سنگینی کند!