چـو شـادم میتـوانی داشـت،

غَـمگـیـنـم چِــرا داری...؟