مردان واقعی وفادارند
اوناوقت ندارن دنبال زنهای دیگه بگردن
چون تا اخر عمر
مشغول پیدا کردن راه های جدیدی
برای دوست داشتنِ
شریکِ زندگی خودشون هستن ...👌♥️