به خداوند اعتماد کن گاهی بهترینها را بعد از تلخترین تجربه ها به تو میدهد تا قدر زیباترین چیزهایی که بدست اورده ای را بدانی..