اگر "خدا" دری
را "میبندد"...
"دست" از "کوبیدنش"
بردارید...

"شایــــــد"
هر "چه" که در
"پشت" آن "در" بود
"قسمت" شما نبود