آدم های قوی از سیاره ی دیگری نیامده اند، آن ها هم مشکلاتِ خودشان را دارند، هم محدودیت های معمولی و حتی غیر معمولی...

تفاوت اینجاست؛

آن ها پذیرفته اند از پسِ هر مشکلی بر می آیند،

آن ها خودشان را باور کرده اند،

از مشکلات و محدودیت ها پله ساخته اند، نه کوه!

آدم های قوی در کمالِ خودباوری؛ انتخاب کرده اند قوی باشند... قوی بودن ؛ در "مغز" اتفاق می افتد، قوی بودن ؛ همت می خواهد!