خوشبختى"
يعنى بدون احساس نياز به
تاييد ديگرى،
احساس خوبى درباره خودمان
داشته باشيم...