‏اوسـت نِشسـته در نَظــر

مَـن بـه کُجـا نَظـر کُنم..؟