خودتان را دوست داشته باشید،

یک جور توی آیینه به خودتان نگاه کنید انگار زیباترین مخلوق خدایید...

خودتان را باور داشته باشید،

یک جور که همه هم باورتان کنند و ایمان بیاورند که شما قادر هستید هرکاری که اراده میکنید را آنطور که میخواهید انجام دهید...

آدمها آیینه رفتار شما هستند،

همانجوری با شما رفتار میکنند که شما با خودتان توی خلوتتان رفتار میکنید،

همانقدر شما را زیبا میبینند که شما ایمان دارید همانقدر زیبا هستید...

همانقدر شما را موفق میبیند که شما از موقعیت فعلیتان رضایت داشته باشید...

خودتان را دوست داشتید باشید،

همان طور که هستید،

سعی کنید هرروز آدم بهتری شوید به نسبت قبل

ولی از آدمی که دیروز و هفته قبل بودید شرم زده نباشید،

شما همانقدر در نظر دیگران با ارزش هستید که خودتان برای خودتان ارزش قائل شوید...