‌کاش خواب بودی

هوایت با استکانِ چای،

بویِ گل،

یا چند قطره آب

از چشم می پرید...