مادر بزرگ می گفت
این حرف و رفتار آدماست
که نشون میده دوست دارن یا نه..
وگرنه قلب آدما رو کی دیده...