چه میدانی تو از جانی،

که در شب های تنهایی

میان بستری بی تو، برایت شعر می بافد...