خوابِِ شَب بر چشم خود کردم حرام

تا ببینم صبحدم، سیمای دل...