چادرم،این لباس باارزش،یادگار خانم فاطمه ی زهراس ،که به من به ارث رسیده
پس باتمام توانم ان رانگه میدارم
و درحفظ ان کوشش میکنم
و دوستش میدارم