من دنیام و زندگیم رو🌸
برپایه ی امید به خدا🐞
تشکیل دادم 🌺
همان برای من کافی است🌺