❤️دو چیز بهترین اند :

❤️زیستن از سر شوق و

❤️خندیدن از ته دل

❤️امیدوارم هر دو را در همه طول زندگی داشته باشید.