قوی کسی است

که نه منتظر می ماند

خوشبختش کنند و نه اجازه

می دهد بدبختش کنند.