‍ همدیگر را پیر نڪنیم

باور کنید تک تک آدمها زخمی اند.
هرکس‌ درد خودش را دارد
دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.

باور کنید ذهنها خسته اند
قلبها زخمی اند
زبانها بسته اند.

برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را

یاری ڪنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود.
آدمها آرام آرام پیر نمیشوند.

آدمها در یک لحظه با یک تلفن
با یک جمله
یک نگاه
یک اتفاق
یک نیامدن
یک دیر رسیدن
یک باید برویم
یک تمام کنیم پیر میشوند.

آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند.
آدم را آدم ها پیر میکنند.

سعی ڪنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم.

همدیگر را پیر نڪنیم