عشق چه ارزشي دارد

‏وقتي كسي را درست زماني كه

‏بيشتر از هميشه به تو نياز دارد

‏رها كني؟