+ قضاوت کردن مردم آسان‌تر می‌شود

وقتی خیلی کم درباره خودمان می‌دانیم.🎬 Solaris