در دِلت

هیچ جـا نمی‌گـیریم

گـرچه ما هسـته‌ایم و خُـرما تو...