نسبت

عشق به من

نسبت جان است به تن

تو بگو

من به تو مشتاق ترم

یا تو به من...؟