✨🌼✨

ای احمدیان به نام احمد صلوات
هر دم به هزار ساعت از دَم صلوات
از نور محمدی دلم مسرور است
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات

⁣⁣