کاش برمیگشتیم به اون موقع ها
که این موقع ها بوی عید می داد