ولی من هر وخ گفتم
من قهر نیسم مگه بچم؟!
تا خرخره قهر بودم