آنچه در درون آدم میماند

بی نهایت بیشتر از آن چیزیست

که به صورت کلمات بیرون می آید.