هر فردی

بهترین هم که باشد ،

اگر زمانی که باید باشد نباشد

همان بهتر که نباشد