شنبه ها بوي شروع ميدهند

و هميشه ياد اور شروع كار و درس بوده اند

اما بايد يكي از اين شنبه هارامتفاوت شروع كرد

بايد الارم گوشيت را قطع كني

و كمي بيشتر بخوابي

با حالي خوب بيدارشوي

صبحانه مفصلت را نوش جان كني

و حسابي به سر وضعت برسي

دوربين عكاسيت را برداري

و به پس كوچه هاي رنگي

شهر سفر كني و لحظاتي

فارغ از همه چيز در زير ساباطي

بنشيني و عكسي بگيري

تا هميشه يادت بماندشنبه ها هم

ميتوانند زيبا باشند