نه آرامشت را به چشمی وابسته کن

نه دستت را به گرمای دستی دلخوش!

چشم ها بسته می‌شوند و دست ها مشت می‌شوند؛

و تو می‌مانی و یک دنیا تنهایی....