تو را خدا فرستاد

که دلم نگیرد

که نشکند

که نمیرد!

تو را خدا فرستاد

که بشوی شان نزول آیه‌ی عشق...

که بشوی سرمنشا جنون

آری!

تو را که معجزه‌ای

تو را که پیامبر عشقی

تو را که آخرین امیدی

تو را

خودِ خودِ تو را

برای منِ دیوانه

تردید نکن! خدا فرستاد...