گاهی کسی‌که همیشه،

کنار دیگران است خودش هم

نیازمند کسی است تا کنارش باشد

و من تورو دارم