هوای همدیگر را داشتن،
نه ابر میخواهد، نه باران و نه یک
برف زمستانی...
فقط کافی است حواسمان به هم باشد...