💕قدیمـا درِ خـونە هـا
همیشـە بـاز بـود
کسـی هم از قـبل خـبر نمیـداد
چـایِ محبـت هم
همیشـە تـازە دم بـود