در رفاقت رسم ما جان دادن است
هر قدم را صد قدم پس دادن است

هرکه بر ما تب کند جان میدهیم
ناز او را هرچه باشد میخریم