کاش با هم بودنهایمان
را قدر بدانیم..

به خدا قسم
نبودنها همین نزدیکیهاست ....