ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان
به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر........

گاهي دلگرمي يك دوست چنان
معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست.

جاودان باد سايه دوستانيكه
شادي را علتند نه شريك،
و غم را شريكند نه دليل..