من خامم و بریانم
خندنده و گریانم
حیران کن و حیرانم
در وصلم و مهجورم