از دوست به یادگار دردی دارم
کان درد به صد هزار درمان ندهم

🔻مولوی